Zarząd Spółki: IT Kontrakt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000210937, REGON: 933006411, NIP: 8992509595, z kapitałem zakładowym 500.000 złotych, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030.j.t.), że w dniu 12 października 2016 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek IT Kontrakt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca) i IT Kontrakt Centrum Kształcenia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana).

Plik planu połączenia w formacie PDF – 2,7 MB

Nagrody

Jesteśmy członkami